Sv. omše z farského kostola v Ľuboticiach naživo.
Úradné hodiny

  • PondelokZatvorené
  • Utorok16:00-17:00
  • StredaZatvorené
  • Štvrtok16:00-17:00
  • PiatokZatvorené
  • SobotaZatvorené
  • NedeľaZatvorené
Kontakt

Farnosť: RKFÚ Ľubotice

Adresa: Makarenkova 35, 080 06 Prešov

E-mail: fara.lubotice@gmail.com

Telefón: +421 915 809 150

Dekrét o zriadení farnosti

Vzhľadom na lepšie zabezpečenie pastoračnej starostlivosti o zverených veriacich, po vypočutí si mienky presbyterskej rady Košickej arcidiecézy, mocou, ktorú mi dáva kán. 515 § 2 CIC, týmto dekrétom s platnosťou od 1. júla 2019

zriaďujem Rímskokatolickú farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice,

ktorej územie doteraz bolo súčasťou farnosti Najsvätejšieho mena Ježiša a Márie v Prešove - Nižnej Šebastovej. Hranice novozriadenej farnosti v Ľuboticiach vrátane jej miestnej časti Šarišské Lúky, sú totožné s katastrálnym územím obce Ľubotice. Kostol s titulom Narodenie Panny Márie v Ľuboticiach sa od dátumu zriadenia farnosti stáva farským kostolom.

Kostol s titulom Narodenie Panny Márie v Ľuboticiach sa od dátumu zriadenia farnosti stáva farským kostolom.

Sídlo farnosti: Rímskokatolický farský úrad, Makarenkova 35, 080 06 Ľubotice

Zákonne zriadená farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach má právnu subjektivitu a z toho vyplývajúce povinnosti a práva, ktoré kánonické právo priznáva farnosti. Všetky cirkevné majetky na vymedzenom územíod uvedeného dňa zriadenia farnosti patria do správy novozriadenej farnosti. Farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach patrí do dekanátu Prešov I.

Spoločenstvo veriacich novozriadenej farnosti zverujem osobitným milostiam a požehnaniu Trojjediného Boha, ochrane Preblahoslavenej Panny Márie a apoštola sv. Ondreja. Toto nové usporiadanie nech prispeje k prehĺbeniu života viery a vzrastu Božieho kráľovstva.

V Košiaciach 22. Mája 2019

Uvedenie do úradu


V nedeľu 7.júla 2019 vo farskom kostole narodenia panny Márie bol v rámci rannej svätej omše oficiálne uvedený do úradu správcu farnosti Ľubotice vdp. František Voľanský. Slávnostnej svätej omši predsedal pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč a spolu s ním koncelebrovali: Jozef Dronzek – prešovský dekan, Stanislav Radvanský – správca farnosti Nižná Šebastová a František Voľanský – správca našej novej farnosti Ľubotice. Evanjelium prečítal novo vysvätený diakon Jakub Farkaš.

V homílii otec biskup Marek Forgáč nadviazal na liturgické texty z nedele a povzbudil nás aby sme s láskou prijali nášho nového farára. Vyzval nás tiež k budovaniu dobrých vzťahov v rodine, medzi blízkymi, ale najmä v rámci nášho nového farského spoločenstva.

Na záver svätej omše poďakoval Mons. Marekovi Forgáčovi a zároveň oficiálne privítal nového správcu farnosti Františka Voľanského starosta obce Miroslav Makara. - J.V.

Uvítací príhovor člena farskej rady pri prvej svätej omši nášho pána farára dňa 2.7.2019


Drahý pán farár

Celá naša bývala farnosť Nižná Šebastová slávy 400 ročné výročie sv. Košických mučeníkov, ktorí boli za čas tam pochovaní a v tomto jubilejnom roku dochádza aj u nás k veľkej historickej udalosti.

Dnešný deň pre nás veriacich našej obce Ľubotice ale aj pre ostatných občanov je niečím výnimočným a zapíše sa do novodobej histórie obce, čo bolo aj naším želaním už dlhšie roky.

Na základe rozhodnutia košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera zo dňa 22.5.2019 bol zriadený Farský úrad Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach, ktorá bola doteraz filiálkou obce Nižná Šebastová.

Za prvého nastupujúceho pána farára bol ustanovený ako prvý kňaz - Vdp. Mgr. František Voľanský dňom 1. júla 2019.

Nový správca našej farnosti naposledy pôsobil v Košiciach - Šaci ako kaplán.


Milý duchovný otec!


V Božej dobrote a v láske Panny Márie, Vás najsrdečnejšie a úprimne vítame, pričom dnešným dňom vstupujete nielen do našej obce ale aj do našich životov. Život, ktorý ste obetovali Kristovi a Jeho Cirkvi – a teda odo dnes budeme veriť a dúfať, že budete aj obetovať nám. Preto sme prišli v tento dnešný slávnostný a historický deň privítať Vás na Vašom novom pôsobisku u nás, pri slávení prvej svätej eucharistie ako správcu novo konštituovanej farnosti.

"Prichádzame nielen popriať Vám pevné zdravie, ale najmä vyprosovať pre Vás hojnosť Božích milostí, ktoré pri Vašom novom poslaní budeme spoločne si priať ale aj spoločne vyprosovať o dary duch svätého, aby tak mohli byť prameňom vody života, a aby sme reálne cítili slovo Božie, pre celú našu novú farnosť. Nech Vám Pán Boh žehná a posilňuje a nech je sprievodcom Vašich ciest.“

My farníci zaželáme Vám, veľa krásnych tvorivých chvíľ strávených v našej farnosti, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania vo Vašom evanjelizačnom poslaní.

Ešte raz Vítajte tu medzi nami, pán farár a cíťte sa tu ako doma. - J. A.