Farár

Vdp. Mgr. František Voľanský

Farár od 1.7. 2019


Farár


 • Narodil sa 8.9.1979 vo Vranove nad Topľou
 • Pochádza z obce Soľ, kde absolvoval aj ZŠ
 • Má troch súrodencov dvoch bratov a sestru
 • Strednú školu absolvoval v rokoch 1994-98 v Prešove - Stredná Lesnícka škola
 • Po strednej škole absolvoval základnú vojenskú službu v Spišskej Novej Vsi 1999-2000
 • Štúdium teológie v kňazskom seminári Karola Boromejského v Košiciach absolvoval v rokoch 2000 až 2006
 • Diakonskú službu vykonával vo farnosti Bardejov 2006-2007
 • Kňazská vysviacka 23.6.2007 v Košiciach z rúk Arcibiskupa Alojza Tkáča
 • Pôsobiska: kaplán
 • 7/2007 -7/2008 - Kapušany pri Prešove
 • 7/2008 -8/2010 - Humenné sv. Košických mučeníkov
 • 8/2010 -7/2013 - Snina – mesto
 • 7/2013 -7/2016 - Košice – Furča, Sv. Rodiny
 • 7/2016 -7/2019 - Košice- Šaca
 • 1.7.2019 – farár v Ľuboticiach

Dekrét o menovaní za farára


Týmto dekrétom Vás s platnosťou od 1. júla 2019 menujem za farára novozriadenej farnosti NARODENIA PANNY MÁRIE Ľubotice

so všetkými povinnosťami a právami, ktoré Vám priznáva Kódex kánonického práva. V zmysle kán. 527 § 3 CIC určujem, aby ste najneskôr do 30 dní novú farnosť kánonicky zaujali náležitým liturgickým obradom. Dovtedy Vám udeľujem všeobecnú delegáciu sobášiť na území menovanej farnosti. Presný termín uvedenia do úradu farára dohodnite s príslušným dp. dekanom. Správu farského majetku zápisnične preberte v prítomnosti dekana a členov farskej ekonomickej rady.

Zodpovednú úlohu farára na novom mieste vykonávajte v plnej zodpovednosti a horlivosti za spásu nesmrteľných duší.

K uzatváraniu nájomných a kúpnopredajných zmlúv potrebujete osobitný súhlas arcibiskupského úradu prejavený schvaľovacou doložkou.

Prajem Vám, aby ste neúnavným ohlasovaním Evanjelia a láskyplnou kňazskou službou dokázali každodenne sprítomňovať Dobrého Pastiera.

Vyprosujem Vám potrebnú Božiu pomoc a zverujem Vás pod ochranu Panny Márie.

Košice 22. mája 2019